O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Co je EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí eliminující potenciální negativní vlivy připravovaných záměrů a investic. Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se započne s jeho vlastní realizací. Důraz je přitom kladen na účast veřejnosti a na zvažování alternativ řešení.

Legislativně je proces EIA upraven zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA. Posouzení podléhají záměry buď vždy (u rozsáhlejších nebo významnějších projektů) nebo v případě, že se tak stanoví v zjišťovacím řízení. Výčet posuzovaných aktivit je přílohou č.1 zákona. Obecně lze říci, že pod zákon č.100/2001 Sb., v platném znění, spadá jakýkoli významnější investiční záměr v oborech energetiky, průmyslu, dopravních a liniových staveb, občanské výstavby (obchodních středisek), odpadového hospodářství, těžby nerostů, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví, případně dalších aktivit.

Proces EIA začíná tzv. zjišťovacím řízením, tj. vypracováním oznámení záměru a jeho předložením příslušnému úřadu (Ministerstvu životního prostředí resp. dotčenému Krajskému úřadu) ke zveřejnění. Příslušný úřad následně rozhodne o dalším posuzování. Pro záměry, které dalšímu posuzování podléhají, je potom vypracována dokumentace. Ve smyslu poslední novely zákona č. 100/2001 Sb. (č. 216/2007 Sb.) je možno u záměrů kategorie I předložit příslušnému úřadu přímo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a zkrátit tak proces vynecháním zjišťovacího řízení. Dokumentace je zveřejněna a následně je na ni vypracován oponentní posudek. Proces EIA je završen veřejným projednáním a vydáním stanoviska příslušného orgánu.

Nabízíme:

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how. Amec Foster Wheeler s.r.o. je v současné době jednou z vůdčích firem v oblasti EIA, s několika stovkami zpracovaných a úspěšně obhájených zakázek, a to od drobných nenáročných záměrů až po ty nejsložitější. Zaměstnáváme odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí, tři z nich jsou držitelé autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, nutné ke zpracování a posuzování dokumentace EIA. Výběr z nabízených činností je následující: