O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Biologické hodnocení

I ve zvláště chráněných územích lze investovat a realizovat své projekty

Pokud zamýšlíte či již připravujete nějaký investiční záměr, který bude zasahovat do prostoru zvláště chráněných území, tj. národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky, pak jste dle § 67, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění povinen zpracovat biologický průzkum, resp. biologické hodnocení dotčeného území.

Smyslem těchto biologických průzkumů, resp. hodnocení je zisk adekvátních a relevantních informací o dané lokalitě a vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na ni. Součástí hodnocení je také návrh opatření k omezení vzniku možných škod. O nezbytnosti provedení biologického průzkumu/hodnocení rozhoduje orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného záměru, který jej dále využije při svém rozhodování. Biologické hodnocení se tedy vždy provádí před uskutečněním zamýšleného záměru a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 18, vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Biologické hodnocení mohou zpracovat pouze osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace dle vyhlášky č. 468/2004 Sb.

Nabízíme:

 • Zpracování dendrologického průzkumu,
 • zpracování biologického průzkumu jako samostatné studie, či v rámci procesu EIA,
 • zpracování přírodovědných průzkumů a studií pro státní správu, či jako příloha k žádostem o dotace,
 • jednorázové i dlouhodobé biologické průzkumy,
 • podpora investora v územním řízení či stavebním povolení z hlediska životního prostředí
 • zpracování biologického hodnocení dle § 67 a §45 i, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 • odbornou pomoc při úpravě záměru tak, aby měl minimální dopady na dotčené zvláště chráněné území,
 • odbornou pomoc při návrhu kompenzačních, resp. zmírňujících opatření,
 • řešení zásahů záměrů do prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES),
 • řešení zásahů záměru do biokoridorů a biocenter,
 • zpracování plánu péče o zvláště chráněná území a související přírodovědné průzkumy,
 • v případě vysoce specializovaných průzkumů disponujeme sítí expertních odborníků na jednotlivé skupiny organismů,