O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Co je EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí eliminující potenciální negativní vlivy připravovaných záměrů a investic. Jde o systematické zkoumání možných dopadů záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se započne s jeho vlastní realizací. Důraz je přitom kladen na účast veřejnosti a na zvažování alternativ řešení.

Legislativně je proces EIA upraven zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA. Posouzení podléhají záměry buď vždy (u rozsáhlejších nebo významnějších projektů) nebo v případě, že se tak stanoví v tzv. zjišťovacím řízení. Výčet aktivit, které je nutno oznámit a které mohou podléhat celému procesu EIA, je přílohou č. 1 zákona. Obecně lze říci, že pod zákon č.100/2001 Sb., v platném znění, spadá jakýkoliv významnější záměr investic v oborech energetiky, průmyslu, dopravních a liniových staveb, občanské výstavby (obchodních středisek), odpadového hospodářství, těžby nerostů, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví, případně dalších aktivit. Proces EIA začíná tzv. zjišťovacím řízením, tj. vypracováním oznámení záměru a jeho předložením příslušnému úřadu (Ministerstvu životního prostředí resp. dotčenému Krajskému úřadu) ke zveřejnění. Příslušný úřad následně rozhodne, zda záměr bude dále posuzován a na které oblasti má být posouzení zejména zaměřeno.

Záměry, které dalšímu posuzování podléhají, je potom nutno podrobně vyhodnotit v dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí. Tato dokumentace je pak posouzena nezávislým zpracovatelem posudku, který je určen příslušným úřadem.

U záměrů kategorie I dle přílohy 1 zmiňovaného záměru je možné předložit příslušnému úřadu přímo dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a zkrátit tak proces vynecháním zjišťovacího řízení. Naopak u záměrů, které nedosahují příslušných hodnot dle přílohy č. 1 zákona lze podat tzv. podlimitní oznámení, u kterého příslušný krajský úřad rozhodne, zda bude nutné podrobnější oznámení záměru zpracovat a zveřejnit.

Nabízíme:

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Amec Foster Wheeler s.r.o. je v současné době jednou z vůdčích firem v oboru EIA, s několika stovkami zpracovaných a úspěšně obhájených zakázek, a to od drobných nenáročných záměrů až po ty nejsložitější. Zaměstnáváme 3 osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí, nutné ke zpracování oznámení, dokumentací a posudků v procesu EIA. Výběr z nabízených činností je následující: