O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Hlukové studie, měření hluku

Problematika hluku, hluková studie, měření hluku

Hluk je jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících životní prostředí. Jeho negativní vliv celkově roste, a to především z důvodu velkého počtu nově vznikajících zdrojů (doprava, průmysl, domácnost, zábava). Pouze zdánlivě je hluk méně nebezpečný než znečišťování ovzduší nebo vody. Nebezpečnost hluku byla mnohokrát zdravotně prokázána, a to nejen v případech vysokých hladin, které by mohly mít za následek zmenšení citlivosti sluchu nebo přímo hluchotu. I následky dlouhodobého působení nižších hladin hluku nebo naopak krátkodobé intenzivní expozice mohou být zdravotně rizikové. Zákonné požadavky na ochranu před hlukem jsou proto celkově přísné.

Zpracování hlukové studie

Hlukové studie zachycují vliv hluku emitovaného ze zdrojů hluku na přiléhající pozemky, územní celky a bytovou zástavbu. Hluková studie se tedy stává nedílnou součástí při projektových dokumentacích a posuzování vlivů na životní prostředí.

Zpracování hlukové studie provádíme s využitím buď 2D matematického modelu v programu Hluk +, nebo 3D matematických modelů v programech LimA, CadnaA,, popřípadě Hluk + verze 10 profi pro výpočet šíření hluku v prostoru včetně možnosti 3D vizualizace.

Měření hluku

V souladu se zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací provádíme autorizované měření hluku a vibrací.

Nabízíme:

  • Zpracování hlukové studie v modelu 2D - program Hluk + verze 10 profi
  • Zpracování hlukové studie v modelu 3D, program LimA, CadnaA v jednodušších případech Hluk+3D verze 10 profi,
  • Návrhy protihlukových opatření
  • Podkladové studie pro územní řízení a stavební povolení
  • Autorizované měření hluku a hodnocení hluku v mimopracovním a pracovním prostředí, a to jak ve vnitřním, tak venkovním prostoru
  • Měření hluku způsobeného dopravou (silniční, kolejovou...) pro účely zjištění hlukové zátěže z dopravy na stávajících komunikacích, dále jako podklad k vytvoření hlukových studií potřebných k územnímu plánování a protihlukových bariér
  • Autorizované měření vibrací přenášených na člověka
  • Měření hluku ze stavební činnosti na přilehlou výstavbu
  • Poradenství a jednání s orgány hygienické služby
  • Stavební a prostorová akustika

V případě požadavků na řešení akustických problémů nás kontaktujte pro získání podrobnějších informací nebo pro návrh vhodného postupu ve Vašem případě. Doporučíme Vám řešení a případně zajistíme nezbytné práce a činnosti.