O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


IPPC - žádosti integrované prevence

Od 1. 1. 2003 vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o registru znečišťování a o změně některých zákonů. Účelem tohoto zákona je, v souladu s právem Evropského společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon státní správy při povolování provozu zařízení a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Provozovatelé zařízení vyjmenovaných v zákoně mají  povinnost zažádat příslušný správní úřad o udělení integrovaného povolení (IP).
Žádost o toto povolení musí obsahovat širokou škálu údajů o zařízení, s ním spojených činnostech, materiálních a energetických nárocích, ale také popis a kvantifikaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Dále musí obsahovat charakteristiku stavu území, kde se zařízení nachází, včetně možných střetů, popis opatření ke sledování a minimalizaci negativních vlivů provozu na životní prostředí a návrh závazných podmínek provozu. Zařízení musí být porovnáno s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).
Příslušný správní úřad si může k posouzení Žádosti IP vyžádat zpracování odborného vyjádření, které provádí odborně způsobilá osoba (OZO), na jehož základě vydává úřad rozhodnutí o vydání integrovaného povolení. Je zřejmé, že na provozovatele zařízení je kladena řada povinností. Pro provozovatele zařízení, na něž se vztahuje povinnost požádat o vydání integrovaného povolení, proto nabízíme zajištění následujících prací:

Nabízíme:

  • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení,
  • zpracování žádosti o vydání změny integrovaného povolení,
  • vypracování studií, technických podkladů a příloh k žádosti o vydání integrovaného povolení (např. hlukové a rozptylové studie, měření hluku a vibrací, dokumenty procesu EIA, biologické průzkumy, odborné posudky a další),
  • porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT),
  • technickou a konzultační pomoc při projednávání žádosti s příslušným správním úřadem,
  • činnost odborně způsobilé osoby (OZO) ve smyslu §6 zákona č. 76/2002 Sb.,