O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Krajinný ráz, vizualizace

Krajinný ráz je obecně definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před znehodnocením, tj. činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním krytem, osídlením, atd.

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je nedílnou součástí komplexního posouzení vlivů různých činností a záměrů na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.). Legislativně je ochrana krajinného rázu zakotvena v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální ochrana krajinného rázu

Aktuální ochrana krajinného rázu se věnuje posouzení vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz dotčeného území, jako je vliv navrhovaných staveb, vliv činností, vliv využití území, apod.

Preventivní ochrana krajinného rázu

Preventivní ochrana krajinného rázu se zaměřuje na zhodnocení území, stanovení limitů a opatření k ochraně krajinného rázu, případně určení územně diferencované intenzity veřejného zájmu na ochraně krajinného rázu (stanovení ochranných pásem), návrh eliminace negativních a rušivých vlivů.

Posouzení vlivu na krajinný ráz by proto mělo představovat standardní a objektivní proces hodnocení. Pro zpracování je možno využít řadu metodik a metodických postupů. Naše firma využívá metodiku autorského kolektivu L. Vorel, R. Bukáček, M. Culek, P. Sklenička (listopad 2003), v jejíchž intencích je posouzení vlivu na krajinný ráz zpracováno.

Nabízíme:

  • zpracování posouzení vlivů záměru na krajinný ráz jako samostatné studie či v rámci procesu EIA,
  • vizualizace v rámci posouzení vlivu záměru na krajinný ráz,
  • aplikace GIS v rámci posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - řešení střetů zájmů v krajině.