O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


Rozptylové studie a odborné posudky

Rozptylová studie nebo Odborný posudek jsou podle zákona o ochraně ovzduší zpracovávány jako povinná součást žádosti pro rozhodování orgánu ochrany ovzduší o zařazení zdroje emisí do určité kategorie znečišťování.

Rozptylová studie

Zpracováváme rozptylové studie dle platné metodiky SYMOS' 97 (Systém modelování stacionárních zdrojů) pro plynné škodliviny, tuhé látky a pachové látky z bodových, plošných i liniových zdrojů pro následující účely:

 • Rozptylové studie jako příloha odborného posudku pro povolení k umístění zdrojů,
 • rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí EIA,
 • rozptylové studie pro města, kraje a obce.

Odborný posudek

Dle zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným orgánem ochrany ovzduší v rámci územního či stavebního řízení pro následující účely:

 • Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
 • povolení staveb zdrojů a k jejich změnám,
 • povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší nebo zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší,
 • povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu,
 • povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší,
 • povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší.

Zpracování těchto materiálů provádí ve smyslu zákona o ochraně pouze osoba autorizovaná v ochraně ovzduší pro tyto typy stacionárních zdrojů:

 • spalovací stacionární zdroje,
 • spalovny odpadů a zařízení schválené pro spoluspalování odpadů,
 • ostatní stacionární zdroje,
 • ostatní stacionární zdroje emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla.

Nabízíme:

Zpracování všech výše uvedených činností autorizovanou osobou dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.