O nas O nas

V Amec Foster Wheeler s.r.o. spojujeme vlastní odborné vědomosti s dlouhodobou detailní znalostí potřeb zákazníka s cílem poskytnout konkrétní řešení v oblasti životního prostředí všem našim partnerům v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.


SEA - posouzení koncepcí na životní prostředí

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment), je důležitým nástrojem ochrany životního prostředí. SEA se zabývá posuzováním koncepcí (tj. plánů, programů, politik a strategií), tedy strategických dokumentů připravovaných s výhledem na delší časové období. Cílem tohoto procesu je získat objektivní a komplexní informace o možném vlivu strategického plánování na životní prostředí. Formální způsob posouzení SEA určují příslušná ustanovení zákona č.100/2001 Sb., v aktuálním znění, především §10.

Posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (ÚPD) na životní prostředí a udržitelný rozvoj

Procesu SEA podléhá rovněž územně plánovací dokumentace (ÚPD). Rozsah a obsah posouzení územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Pokud je v rámci projednání návrhu zadání územně plánovací dokumentace stanovena nutnost posouzení na životní prostředí, je pořizovatel povinen zajistit zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to prostřednictvím držitele autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí ÚPD je v takovém případě rovněž hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území postihující i ostatní pilíře udržitelného rozvoje, které zpracováváme současně se SEA.

Amec Foster Wheeler s.r.o. je jednou z vůdčích firem v oboru EIA a SEA, s množstvím zpracovaných a úspěšně obhájených záměrů, koncepcí i územně plánovacích dokumentů. K naším referencím patří řada posouzení na úrovni místních ÚPD i koncepcí krajského či celostátního rozsahu.

Nabízíme:

  • zpracování SEA pro strategické dokumenty i všechny úrovně ÚPD,
  • spolupráci při vytváření územně plánovacích dokumentací,
  • hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj,
  • posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000,
  • strategické posouzení vlivů na veřejné zdraví (HIA),
  • zpracování dílčích analýz (hlukové a rozptylové studie, biologické průzkumy, rizika),
  • Podpora přípravy dokumentací pro územní řízení a stavební povolení z hlediska životního prostředí